czwartek, 5 listopada 2009

Employer Branding Blog | Heywood Innovation

Bardzo interesujący blog na temat employment / employer branding australijskiego eksperta Tony Heywood Employer Branding Blog | Heywood Innovation

Brak komentarzy: