poniedziałek, 2 marca 2009

Raport 2009: Miejsca pracy w Polsce: Czy są wspaniałe?

Właśnie opublikowano po raz pierwszy w Polsce raport z badania pracowników: „Miejsca pracy w Polsce: Czy są wspaniałe?”.

Raport stanowi dla kadry kierowniczej wiarygodną informację na temat możliwości skutecznego zarządzania ludźmi, przede wszystkim w obszarze budowania wzajemnego zaufania, które jest niezbędnym elementem odpowiedniej motywacji pracowników.

Pozwoli to decydentom HR wpływać na kształtowanie postaw pracowniczych podnoszących jakość i efektywność wykonywanej pracy oraz na budowanie silnej marki pracodawcy. Wyniki przeprowadzonego badania mogą stanowić również punkt odniesienia dla menedżerów przy wprowadzaniu zmian do polityki personalnej lub też tworzeniu jej od podstaw.

Badanie zostało przeprowadzone w ramach III edycji projektu badawczego Postawy Pracownicze, przez Nowoczesną Firmą we współpracy z Fundacją Obserwatorium Zarządzania oraz Great Place to Work® Institute Polska.

Celem badania było ustalenie, czy pracownicy w polskich miejscach pracy ufają ludziom, dla których pracują, są dumni z tego co robią, a także lubią ludzi, z którymi pracują.

Adresatami projektu badawczego jest kadra zarządzająca oraz dyrektorzy personalni przedsiębiorstw odpowiedzialni za kształtowanie kultury organizacyjnej, rozwój i motywowanie personelu.

Ocena polskich miejsc pracy okazała się niska w stosunku do ocen, jakie uzyskują firmy występujące na Listach Najlepszych Miejsc Pracy ogłaszanych co roku przez Great Place to Work® Institute w 40 krajach świata. Istotne różnice w ocenach osób badanych dotyczyły Wiarygodności i Szacunku. Wiarygodność jest najwyżej oceniana przez osoby pracujące w małych firmach, zatrudniających do 50 osób. Ich oceny są wyższe od ocen osób pracujących w firmach większych, zatrudniających do 1000 osób. Tymczasem ocena Szacunku wypada najlepiej w przypadku respondentów z firm największych, zatrudniających powyżej 1000 pracowników.

Autorzy zapraszają do zapoznania się z wynikami badania mocnych i słabych stron polskich miejsc pracy,przedstawionego w formie raportu.

Pełna wersja raportu jest do pobrania pod linkiem: nf.pl/konferencje/kp012009_raport.pdf

Brak komentarzy: